LỘ TRÌNH DACXI

Giai đoạn 1

2017 - 2019 đặt nền móng cho dự án 

thành công bước đầu trên thị trương Úc châu

Giai đoạn 2 -  2020

Thúc đẩy thị trường Úc châu,  Khối châu âu và cá nước lân cận. Mở của văn phòng tại 5 quốc gia. Dự tính cuối năm sẽ lên sàn public.

 

Giai đoạn 3 - 2021 

Hỗ trợ và mởrộng trên toàn thế giới.

Sàn thương mại điện tử dành cho doanh nghiệp. 

d2.PNG
d9.PNG
D3.jpg